Çevirmen Kaydı

  Çevirmen olarak kayıt olmak ve MotaWord'deki projelere davet almak için lütfen anlaşmamızı okuyun, kabul edin ve bize kendiniz hakkında biraz bilgi verin.

  MOTAWORD YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

  İşbu sözleşme ("Sözleşme" ya da "Anlaşma") aşağıda belirtilen taraflar arasındaki ilişkilere hükmetmektedir: MotaWord Inc. ("MotaWord" ya da "Şirket") - New York, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu, ve kayıtlı iş merkezi 142 W 57th Street, 11th Floor, New York, NY 10019 ile siz ("Siz" ya da "Çevirmen"). (MotaWord ve Çevirmen hep birlikte "Taraflar" olarak adlandırılacaktır)

  2. Çevirmenin Ön Koşulları - Sicili

  MotaWord'un talep etmesi üzerine, işbu Sözleşmeyi akdetmek amacıyla MotaWord tarafından profesyonel nitelik, beceri ve kişiliğinizin değerlendirilmesinde kullanılabilecek kişisel ve / veya profesyonel referanslar ve diğer belgeler (özgeçmişler ve sertifikasyonlar dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) ibraz etmeyi kabul etmektesiniz. İşbu maddeye istinaden, tarafınızca ibraz edilen tüm referans ve belgelerin gerçek ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  Ayrıca, işbu Sözleşme'yi akdetmenize ve işbu Sözleşme ile ilgili işleri yerine getirmenize herhangi bir engel durum olmadığını, ve işbu Sözleşme'nin tarafınızca yerine getirilmesinin herhangi bir diğer sözleşme ya da yükümlülüğü ihlal etmeyeceğini, ya da herhangi bir üçüncü kişinin haklarını çiğnemeyeceğini taahhüt ve temsil etmektesiniz. Ayrıca, işbu Sözleşme'ye istinaden hazırlamış ya da sunmuş olduğunuz tüm ve her türlü malzemelerin herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmediğini de taahhüt ve temsil etmektesiniz.

  Bölüm 5'te belirtilen hükümlere bağlı kalmaksızın, bilerek ve isteyerek yanlış ya da yanıltıcı bilgi verdiğiniz, ya da işbu paragrafın hükümleri ile ilgili bilgileri atladığınız MotaWord tarafından anlaşılırsa, MotaWord, herhangi bir zamanda işbu Sözleşme'yi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

  3. Tarafların Yasal Statüsü - Taraflar Arasındaki İlişkiler

  İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmüne bağlı kalmaksızın, Şirket'in çalışanı, temsilcisi ya da ortağı değil bağımsız bir yüklenicisinizdir ve Şirket'in personeline sağlanan sosyal yardım planlarına ya da benzeri programlara katılma hakkınız yoktur. Şirket, size herhangi bir işçi tazminatı, sakatlık sigortası, işsizlik ya da Sosyal Güvenlik tazminatı, ya da başka bir yasal fayda sağlamaz. Yukarıda belirtilenlere istinaden ya da işbu Sözleşme'nin tarafınızca, tarafınız için veya adınıza yapılan herhangi bir ihlalinden dolayı herhangi bir eylem ya da eylemsizlik nedeniyle meydana gelen her türlü dava, talep, hasar, yükümlülük, ödeme ve avukatlık ücretleri ve giderlerine istinaden Şirket'i tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

  4. Sözleşmenin Kapsamı / Tarafların Yükümlülükleri

  Çevirmenin yükümlülükleri: MotaWord, yazılı çeviri, redaksiyon, sözlü çeviri, seslendirme veya diğer çeviri işleri ile ilgili profesyonel hizmetler (bundan böyle "İş") vermeniz için sizi zaman zaman görevlendirebilir. Her bir İş için, ödeme tutarı ve tamamlanması gereken süreyi de içeren bilgilerle birlikte MotaWord'den davet alacaksınız.

  İşe Başlamak: İşe başlamak için işin tamamlanmasına dair koşul ve şartları kabul etmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilenlere bağlı kalmaksızın, işbu Sözleşme, MotaWord adına, sizi görevlendirmek açısından, hiçbir yükümlülük içermez.

  İş'in Kalitesi / Standartları: Sektörümüzün profesyonel standartları ile uyumlu İş yapmayı kabul etmektesiniz. İş sırasında tüm geçerli kanunlara uyacağınızı ve İş'i Şirket üzerine olumlu bir şekilde yansıyan, profesyonel ve usta bir şekilde gerçekleştireceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  İş'i tatmin edici bir şekilde tamamlayamamanız halinde, MotaWord tamamen ve sadece kendi isteği üzerine;

  (1) Söz konusu İş ile ilgili tüm performans ve teslim koşullarını yerine getirene kadar Sözleşme'ye istinaden yapılması gereken tüm ödemeleri erteleyebilir; ya da

  (2) Sözleşmenizi feshedebilir.

  İş'i kimin yaptığına bakılmaksızın, MotaWord'e sunduğunuz tüm İşlerin kalitesinden şahsen sorumlusunuzdur.

  İş'in Kabulü / Onayı: İş'i teslim ettiğinizde MotaWord hatalar için İş'inizi gözden geçirecektir. Makul bir süre içinde MotaWord tarafından herhangi bir hata bulunması halinde, biz size haber vereceğimizi, siz de, gerekirse bu hataları herhangi bir ilave masraf ödeme talep etmeksizin düzelteceğinizi kabul etmektesiniz.

  MotaWord'ün Yükümlülükleri:

  Danışma: Bir İş'in tamamlanması sürecinde, belgenin içeriği ya da kullanılan belirli terimlerin anlamı ile ilgili sorularınız olabilir. MotaWord, makul bir süre içinde, ve sizi tatmin edecek şekilde, belirsizlikleri gidermek için müşterilere soru yöneltmeyi kabul etmektedir.

  Ödeme / Tazminat: Projelere bulunduğunuz katkılar projenin düzenlenmesi bitmesi, tamamlanması ve müşteriye teslimini takiben onaylanır. MotaWord, tamamlanmış olan İşlere istinaden hak edişlerinizin tamamını, projelerin çoğu için işin tamamlanması tarihinden 15 iş günü sonra, kayıt olurken belirttiğiniz adrese, PayPal aracılığıyla ödeyecektir. Lütfen sistemde güncel PayPal adresinizin bulunduğundan emin olun. Sadece PayPal üzerinden ödeme yaptığımızı ve PayPal'ın faaliyet göstermediği bir ülkede ikamet ediyorsanız size ödeme yapamayacağımızı lütfen unutmayın.

  5. Sözleşme'nin Süresi

  Hem Şirket, hem de Çevirmen, bildirim göndererek, ve herhangi bir neden belirtmeksizin, her an işbu Sözleşme'yi feshedebilir. İşbu Sözleşme, Sözleşme koşullarını kabul ettiğiniz ilk günden itibaren geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmenin VI., VII. ve IX. Bölümleri ve ihlallerine ilişkin çözümler, Sözleşme'nin feshinden ya da sona ermesinden sonra geçerliliğini korur.

  İşbu Sözleşme, usulüne uygun bir şekilde feshedilene kadar tam olarak geçerli ve yürürlükte olacaktır. Aşağıdaki VI. Bölüm, işbu Sözleşme'nin sona erme tarihinden sonra belirli dönemler için tam olarak geçerli ve yürürlükte olacaktır.

  6. Gizlilik

  İşbu Sözleşme'nin hükümlerine bağlı olmaksızın, Sözleşme'ye istinaden, sadece alt-yüklenici olarak sağlayacağınız hizmetler ve işbu Sözleşme'de belirtilen hiçbir şeyin Şirket ile aranızda işçi - işveren ya da asıl - vekil ilişkisi oluşturduğu şekilde algılanamaz ya da Şirket adına ve diğer taraf lehine, herhangi bir yükümlülük oluşturamaz. Ayrıca, işbu Sözleşme'de yer alan hiçbir şey, diğer kişilere bu yetkilerin bulunduğu şeklinde temsil edilemez. Alt-yüklenici olarak gelir vergisi, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik sigortası ya da genelde bir işçi - işveren ilişkisinden doğan diğer tüm ödemelerden siz sorumlusunuzdur.

  MotaWord'ün, celp ya da mahkeme kararları gibi yasal taleplere ya da yürürlükteki kanunlara istinaden sizinle ilgili bilgileri ifşa etmesi gerekebilir. Kanun uygulayıcılar ya da özel davacılar tarafından talep edilen bilgilerin geçerli yasal standartlarla uyumlu olduğuna dair yeterli güvenimiz oluşana kadar bilgileri ifşa etmemeyi kabul ederiz.

  Ayrıca, gerekli gördüğümüz takdirde yasalara uymak, kendi hak ve mal varlığımızı korumak adına, sizin tarafınızdan MotaWord aracılığıyla işlenen herhangi bir yolsuzluk ya da yasal olmayan başka bir faaliyet sonucu ya da fiziksel zararı önlemek için de bu bilgileri ifşa edebiliriz. Bu ifşaat, diğer şirketlerle, avukatlarla, aracılarla ya da kamu kuruluşları ile bilgi paylaşımı şeklinde de olabilir.

  Diğer firmalar için de benzeri hizmetler yerine getirmek konusunda serbest olmanızla birlikte, söz konusu şahıs ya da şirket ile önceden bir ilişkinizin olduğu durumlar hariç, MotaWord ile yaptığınız iş dolayısıyla tanıdığınız herhangi bir şahıs ya da şirketten iş almayacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca, adını ve / veya bilgilerini daha önceki bir MotaWord İş'inden (yerinde yapılan İşler ve seslendirme seansları dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) dolayı elde eden ve doğrudan sizden hizmet talep eden herhangi bir müşteriden iş kabul etmeyeceğinizi de taahhüt etmektesiniz. Bizim önceden iznimiz olmaksızın, hiçbir koşulda MotaWord'ün adını iş alabilmek için referans olarak kullanamazsınız. İşbu madde, işbu Sözleşme'nin sona ermesinden sonra 3 yıllık süre boyunca geçerli kalmaya devam edecektir. İşbu maddenin ihlalinden dolayı ihtiyati tedbir ve / veya maddi tazminata maruz kalabilirsiniz.

  7. İşbu Sözleşme'ye istinaden tarafınızca öğrenilen ya da elde edilen tüm Teslim Edilebilir unsurların, tüm işlerin ve teknik, mali ve diğer bilgilerin "Mülkiyete Ait Bilgi" olduğunu kabul etmektesiniz. Mülkiyete Ait Bilgileri, Hizmetlerin yerine getirilmesi haricinde gizli tutacak ve ifşa etmemelisiniz. Ancak işbu paragrafa istinaden, herhangi bir kusurunuz olmaksızın, bir kısıtlama olmadan kolayca halk erişimine açık olduğunu ya da halka açık hale geldiğini belgeleyebildiğiniz takdirde herhangi bir yükümlülük altında olmazsınız. İşbu Sözleşme'nin feshedilmesi ya da sona ermesi üzerine ya da Şirket tarafından başka herhangi bir zamanda talep edilmesi üzerine, Mülkiyete Ait Bilgiler'i (herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm Teslim Edilebilirler dahil) içeren tüm öğeleri Şirket'e en kısa zamanda iade etmelisiniz. Hizmetlerden kaynaklanan ya da Mülkiyete Ait Bilgilere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Şirket'e aittir ve işbu Sözleşme ile birlikte tarafınızca Şirket'e tahsis edilmiştir; ayrıca, Şirket, tarafınızca sunulacak tüm diğer bilgileri, kaynakları, teknolojileri ya da buluşları ve diğer ilgili fikri mülkiyet haklarını da kullanmakta tamamen serbest olup, diğer kişilerin de bunları kullanmasına izin verebilir. Yasaların izin verdiği ölçüde, yukarıdaki hükümler tüm telif haklarını da içerir ve işbu Sözleşme'ye istinaden, yukarıda belirtilen hususların gerçekleşebilmesi için gerekli tüm onayları vermeyi kabul edersiniz.

  8. Münhasırlık

  İşbu Sözleşme münhasır değildir ve MotaWord sayı, yer ve uygulama ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın, diğer taraflarla da benzeri anlaşmalar akdedebilir.

  9. Sorumluluğun Tahdidi

  Tazminat yükümlülükleri ya da gizlilik ihlalleri haricinde, işbu Sözleşme'de bulunan diğer hususlara bağlı olmaksızın, taraflar, işbu Sözleşme'ye istinaden karşı tarafa, herhangi yasal ya da adil kuram altında, aşağıda belirtilen konularla ilgili yükümlü olmayacaktır: (i) herhangi özel, dolaylı, önemsiz ya da başka unsurlara bağlı olan hasarlar; ya da (ii) işbu Sözleşme'ye istinaden toplamda ödenen (ya da ödenecek) tutarları aşan, ya da yüz dolar (100$) üzerindeki rakamlar.

  İşbu Sözleşme, akdedildiği ya da yerine getirildiği yerlere ve yasal ilkelere bakılmaksızın, New York eyaleti yasalarına tabidir. Tüm ihtilaflar için davalar New York eyaleti yargılama yetki alanı içerisine getirilir. İşbu Sözleşme'ye istinaden ya da Sözleşme ile ilgili taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık meydana gelirse, bu anlaşmazlığın yürürlükte olan Amerikan Tahkim Derneği Ticari Kurallarına göre çözümlenmesi için New York'ta tahkim kuruluşuna başvurulur ve bu başvuru sonucunda tahkim kuruluşunun vereceği karar her iki taraf için bağlayıcı ve nihai niteliktedir ve bu karar taraflarca tazminat talebinde kullanılabilir.

  10. Severability

  İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü ya da maddesinin herhangi bir yetkili mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi durumunda, söz konusu hüküm ya da madde, işbu Sözleşme'nin diğer hüküm ya da maddelerini etkilemeksizin geçersiz olup, diğer tüm hüküm ve maddeler tam olarak geçerli kalmaya devam edecektir.

  11. İşbu Sözleşme, konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tümünü belirtmektedir ve taraflar arasındaki yazılı veya sözlü önceden yapılmış olan tüm anlaşmaların yerini alır.

  12. Değişiklikler

  İşbu Sözleşme'nin hiçbir hükmü tarafların usulüne uygun olarak kabul ettigi imzalı yazılı değişiklikler olmadan değiştirilemez.

  "Bu koşul ve şartları kabul ediyorum" ibaresini işaretleyerek lütfen işbu Sözleşme'yi imzalayın.